Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Έχουμε συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1977. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, και την τεχνολογία, η εταιρία μας πλαισιωμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει στον επιχειρηματία συμβουλευτική αλλά και πλήρη κάλυψη σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Ώρες Λειτουργίες

Δευτ.-Παρ.: 09:00-16:00

Τετ.: 09:00-14:00 & 17:30-20:30

Πρόσφατα Άρθρα

Top

Είναι έτοιμη η επιχείρηση σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία;

 

Η Α.Α.Δ.Ε επισπεύδει  τη λειτουργία της νέας  πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων MyDATA στα οποία  παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων & εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  και  απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων .

 

Ενώ η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει 01/11/2019,  η  έναρξη της υπολογίζεται στην αρχή του νέου έτους και  η  διαδικασία πρόκειται  να επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους επιτηδευματίες και θα αντικαταστήσει και την διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

 

Η πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε περιλαμβάνει δύο Βιβλία

 

  • Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

 

  • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

 

Ποίες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης; 

 

Η Επιχείρηση υποβάλλει τις δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία.

 

  • Ως προς τα έσοδά της, είναι αναγκαίο να έχει διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις όλων των Παραστατικών που έχει εκδώσει, ώστε να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ και των δηλώσεων.

 

  •  Ως προς τα έξοδά της, η Επιχείρηση δηλώνει τα ποσά που τηρεί στη δική της λογιστική.  Υποχρεούται να διαβιβάζει σύνοψη: – των μη Αντικριζόμενων Παραστατικών που λαμβάνει. Πρόκειται για παραστατικά εξόδων του, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης, ημεδαπής / αλλοδαπής- των Αντικριζόμενων Παραστατικών που έχει λάβει, είτε από Εκδότη αλλοδαπής, είτε από Εκδότη ημεδαπής που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (ο εκδότης).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, τα ποσά αυτά αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Α.Α.Δ.Ε.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά όταν ο Λήπτης διαβιβάζει Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον Εκδότη, δημιουργείται λόγος φορολογικού ελέγχου της ασυμφωνίας με τα ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδότη.

 

Πως μπορεί να διαβιβάζεται η Σύνοψη των Παραστατικών στην Α.Α.Δ.Ε;

 

Η μεταβίβαση των δεδομένων δύναται να γίνεται με 4 τρόπους.

 

  1. Λογιστικό/Εμπορικό πρόγραμμα Εταιρίας.
  2. Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA
  3. Συνδεδεμένοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ) για τις συναλλαγές λιανικής (Online Cash Registers, OCR)
  4. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Πως θα ελέγχονται τα βιβλία; 

 

Μέσω της myDATA, τα δεδομένα των Φορολογικών Δηλώσεων των Επιχειρήσεων αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων τους.

 

Η Πρώτη Αντιπαραβολή γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, στέλνονται μηνύματα στις επιχειρήσεις ώστε να προβούν εντός διμήνου σε διορθώσεις.

 

Μετά το πέρας του διμήνου εναρμόνισης, γίνεται η Δεύτερη Αντιπαραβολή, όπου συγκρίνονται εκ νέου τα δεδομένα των δύο εταιριών και σε περίπτωση ασυμφωνίας,

 

Στην περίπτωση της Δικαιολογημένης Ασυμφωνίας δεν ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Στην περίπτωση της Αδικαιολόγητης Ασυμφωνίας και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η Επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων

 

Η ορθή καταχώρηση , ο εσωτερικός έλεγχος , η αποστολή στοιχείων στο MyDATA και η συνεχής αντιπαραβολή και συμφωνία των δεδομένων στην  υποβολή των εντύπων και των δηλώσεων φόρων κάνουν το λογιστή – φοροτεχνικό της επιχείρησης απαραίτητο ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε. 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email